Team members


Coach

Chuhua Xian

Co-coach

Jie Liu

Contestants

Jingwei Zhang
Wenjian Lv
Zhenkun Cai

Team info

Team name: doubility
Region: Asia

University

Name: South China University of Technology
Homepage: http://www.scut.edu.cn
South China University of Technology

Regional results

The 2016 ACM-ICPC Asia QingDao Regional Contest
Team name: doubility
Rank: 3
Solved problems: 7
Total time: 1076